Службата предлага комплексно обслужване по смисъла на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

  • Организира и провежда измервания на параметрите на работната среда и електробезопасност.
  • Изготвя оценка на риска на работните места, анализ на риска и програма за отсраняването му.
  • Въвежда система за събиране и регистрация на данни. Изготвя статистически анализи и откриване на зависимости при заболеваемостта.
  • Първоначални и периодични профилактични прегледи.
  • Първоначални и периодични обучения на членове на КУТ и ГУТ. Обучение по долекарска медицинска помощ.
  • Оптимизиране на работоспособността чрез изготвяне на оптимален режим на труд и почивка.
  • Консултации в областта на здраве и безопасност при работа, професионална заболеваемост и съответното законодателство, както и привеждане на фирмена документация към изискванията на нормативните актове на РБ.